Các quỹ lớn lỗ đến 19 tỷ USD trong 10 ngày

Source

Back to the list