Mất trắng 5 tỷ vì all in đầu tư theo Shark Thuỷ

Source

Back to the list