BTC lại luôn di chuyển ở vùng giá 16K4? #shorts

Source

Back to the list